Görevlerimiz ve Yetkilerimiz

10 Ocak 2019 tarihli ve 30651 sayılı TC Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 27 sayılı “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile 1 sayılı Kararnameye bazı değişiklikler getirilmiş; bu kapsamda Ticaret Bakanlığı’nın teşkilat yapısı ile hizmet birimlerinin görev ve yetkileri de yeniden düzenlenmiştir. 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişik 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 454’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ila (g) bentleri arasında, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri tanımlanmıştır.

29 Ağustos 2019

Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak, gerektiğinde üniversite ve araştırma kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa çalışarak, Türkiye’nin ticari ve ekonomik gelişimi ile ilgili tahmin ve etki analizleri yaparak geleceğe dair projeksiyonlar oluşturmak,

b) Madde ve ülke politikalarına ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla detaylı stratejik planlama ve tasarım çalışmaları yapmak ve bunları ilgili, kurum, birim ve kuruluşlara iletmek,

ç) Türkiye ve dünya ticareti ve ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeleri sürekli izlemek, değerlendirmek, derlenmiş bilgi ve istatistikleri kullanarak ticaret politikalarının belirlenmesine katkı sağlamak üzere araştırma ve analizler yapmak ve gerekli hallerde bunları yayımlamak,

d) Ürün ve hizmet ticareti, ticarette destek konuları, gümrük hizmetleri, alternatif mal ve hizmetler, sınır ötesi e-ticaret ve iç ve dış pazarlar konularında stratejik araştırma ve değerlendirmeler hazırlamak, bu amaçla ikili ve çok taraflı ilişkilerdeki gelişmeleri analiz etmek,

e) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, kalkınma planları, yıllık programlar, izleme kararları ve icra planlarının oluşturulmasına katkı sağlamak,

f) Türkiye’nin ticari ve ekonomik yapısını sektörel bazda analiz ederek; iç ve dış ticaretin gelişimini sağlayacak politika önerileri oluşturmak,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”